Cách sử dụng Trình kích hoạt bộ tính giờ trong Google Tag Manager

0
236
8 thoi gian khach truy cap

Trình kích hoạt bộ tính giờ trên Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn gửi sự kiện đến Trình quản lý thẻ theo các khoảng thời gian được tính giờ. Hãy sử dụng trình kích hoạt này để đo lượng thời gian một người dùng dành cho một trang để hoàn thành một nhiệm vụ (ví dụ: đọc bài viết, điền vào biểu mẫu hoặc hoàn tất giao dịch mua hàng).

Để tạo trình kích hoạt bộ tính giờ mới:

  1. Nhấp vào Trình kích hoạt  Mới.
  2. Nhấp vào Cấu hình trình kích hoạt và chọn loại trình kích hoạt Bộ tính giờ.
  3. Giá trị mặc định cho Tên sự kiện là gtm.timer. Giá trị này chỉ định tên của sự kiện khi sự kiện đó được chuyển đến Trình quản lý thẻ. Giá trị mặc định là gtm.timer và trong hầu hết các trường hợp, không cần phải sửa đổi giá trị này. Bạn có thể sử dụng tên sự kiện này để tạo trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh. Ví dụ: Chỉ định Tên sự kiện là “timer5”, sau đó tạo trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh khác, trong đó điều kiện là “event = timer5“.
  4. Thêm khoảng thời gian tính bằng mili giây. Trình kích hoạt sẽ kích hoạt tại khoảng thời gian được chỉ định (ví dụ: mỗi 5000 mili giây).
  5. Thêm giá trị Giới hạn để chỉ định số lần kích hoạt tối đa của trình kích hoạt. Để trống trường này để trình kích hoạt kích hoạt các sự kiện cho đến khi người dùng rời khỏi trang.
  6. Trong phần “Bật trình kích hoạt này khi tất cả các điều kiện này đều đúng”, hãy chỉ định một biếntoán tử và giá trị. Bước này sẽ đảm bảo rằng trình nghe trình kích hoạt chỉ được bật khi cần thiết, để giúp cải thiện hiệu suất chung của trang web.
  7. Lưu trình kích hoạt và xuất bản vùng chứa.

 

LEAVE A REPLY