Theo dõi yếu tố xuất hiện trên trang web qua Google tag manager

0
258
18 cuon page

Trình kích hoạt mức hiển thị phần tử trong Trình quản lý thẻ của Google kích hoạt khi phần tử đã chọn hiển thị trong cửa sổ xem của trình duyệt web. Các sự kiện khiến một phần tử hiển thị bao gồm tải trang, cuộn trang, khi tab trình duyệt đã di chuyển sang nền trước hoặc các quy trình có lập trình ảnh hưởng đến vị trí hoặc mức hiển thị của phần tử.

Để định cấu hình trình kích hoạt mức hiển thị phần tử, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Trình kích hoạt  Mới.
 2. Nhấp vào Cấu hình trình kích hoạt và chọn loại trình kích hoạt Mức hiển thị của phần tử.

Sử dụng menu Phương pháp chọn để chọn xem nên lựa chọn các phần tử sử dụng thuộc tính ID hay công cụ chọn CSS:

 • ID: Chọn một phần tử dựa trên giá trị thuộc tính ID của phần tử.
 • Công cụ chọn CSS: Chọn một hoặc nhiều phần tử dựa trên một mẫu công cụ chọn CSS được chỉ định.

Bạn cũng sẽ có hai tùy chọn để xác định tần suất kích hoạt của trình kích hoạt:

 • Một lần mỗi trang: Trình kích hoạt sẽ chỉ kích hoạt một lần mỗi trang. Nếu nhiều phần tử trên một trang nhất định được khớp bởi công cụ chọn CSS hoặc ID thì trình kích hoạt sẽ chỉ kích hoạt lần đầu tiên một trong số phần tử hiển thị trên trang đó. Nếu người dùng tải lại trang hoặc truy cập vào một trang mới thì trình kích hoạt sẽ đặt lại và có thể kích hoạt lại dựa trên mức hiển thị của phần tử được chọn.
 • Một lần cho mỗi phần tử: Trình kích hoạt sẽ chỉ kích hoạt một lần cho mỗi phần tử được chọn trên một trang. Nếu nhiều phần tử trên một trang nhất định được khớp bởi Công cụ chọn CSS thì trình kích hoạt sẽ chỉ kích hoạt lần đầu tiên một trong số phần tử hiển thị trên trang đó. Nếu nhiều phần tử trên một trang có cùng một ID thì chỉ có phần tử đã khớp đầu tiên sẽ kích hoạt trình kích hoạt này. Tuy nhiên, nếu bạn đã bật tùy chọn Quan sát các thay đổi của DOM trong cài đặt Nâng cao và có nhiều phần tử trên trang có cùng một ID, thì tùy chọn này có thể khiến trình kích hoạt kích hoạt lại nếu một thay đổi của DOM đã quan sát loại bỏ phần tử đã khớp đầu tiên. Nếu người dùng tải lại trang hoặc truy cập vào một trang mới thì trình kích hoạt sẽ đặt lại và có thể kích hoạt lại dựa trên mức hiển thị của phần tử được chọn.
 • Mỗi khi một phần tử xuất hiện trên màn hình: Trình kích hoạt sẽ kích hoạt mỗi khi một phần tử đã khớp được hiển thị, theo cách lập trình hoặc thông qua tương tác của người dùng.

Tùy chọn nâng cao

 • Phần trăm hiển thị tối thiểu: Theo mặc định, các phần tử phải hiển thị ít nhất 50% trên màn hình để kích hoạt một sự kiện. Ở đây, bạn có thể chỉ định một giá trị phần trăm khác mà phần tử đã chọn phải hiển thị trên màn hình trước khi trình kích hoạt kích hoạt
 • Đặt thời lượng hiển thị tối thiểu trên màn hình: Đánh dấu hộp này để chỉ định thời gian phải hiển thị một phần tử được chọn trên màn hình (theo phần trăm hiển thị tối thiểu được chỉ định) trước khi trình kích hoạt kích hoạt. Theo mặc định, tùy chọn này không được bật và trình kích hoạt sẽ kích hoạt ngay khi một phần tử được chọn hiển thị.

Lưu ý: Thời lượng hiển thị trên màn hình của một phần tử được chọn tích lũy trên mỗi trang. Nói cách khác, nếu một phần tử hiển thị trong 5.000 mili giây, biến mất khỏi tầm nhìn rồi quay trở lại tầm nhìn thêm 5.000 mili giây thì tổng thời lượng hiển thị trên màn hình sẽ là 10.000 mili giây. Nếu người dùng tải lại trang hoặc truy cập vào một trang mới thì trình kích hoạt (và thời lượng hiển thị trên màn hình) sẽ được đặt lại.

 • Quan sát các thay đổi của DOM: Đánh dấu hộp này để bật trình kích hoạt nhằm theo dõi các phần tử phù hợp xuất hiện khi DOM thay đổi.

Nếu thời lượng hiển thị tối thiểu trên màn hình được đặt hoặc trình kích hoạt được cấu hình để quan sát các thay đổi với DOM, thì Trình quản lý thẻ sẽ theo dõi trạng thái của các phần tử đã chọn. Khi nhiều phần tử trên một trang cụ thể được khớp thì hiệu suất của trang có thể bị ảnh hưởng. Để có hiệu suất tối ưu, hãy đảm bảo công cụ chọn CSS của bạn không khớp một số lượng lớn các phần tử hoặc sử dụng ID làm phương pháp lựa chọn thay thế.

Khi trình kích hoạt mức hiển thị phần tử kích hoạt, các biến sau đây sẽ được tự động điền:

 • Phần trăm hiển thị: Một giá trị số (0-100) cho biết mức hiển thị của phần tử được chọn khi trình kích hoạt kích hoạt.
 • Thời lượng hiển thị trên màn hình: Một giá trị số cho biết phần tử được chọn hiển thị trong bao nhiêu mili giây trước khi trình kích hoạt kích hoạt.

 

LEAVE A REPLY