Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVăn Cậu bé Cửa Đông nhà Trần

Văn Cậu bé Cửa Đông nhà Trần

Văn Cậu bé Cửa Đông

Văn Cậu bé Cửa Đông nhà Trần

Khấu đầu vọng bái tiên cung

Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về

Thuyền ai thấp thoáng giang khê

Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long

Triều đình ban chỉ sắc phong

Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần

Cậu Hoàng văn võ mười phần

Điều quân khiển tướng tài thần ra oai

Lĩnh ban quốc ấn quyền cai

An dân trấn giữ ra ngoài Cửa Đông

Phất cờ hạ lệnh tiến công

Phạm Nhan mất vía Nguyên Mông chạy dài

Thánh tôn xuất chúng đại tài

Văn thao võ lược đáng trai anh hùng

Danh thơm tám cõi lẫy lừng

Ngũ châu tứ hải khắp vùng ai đang

Tay mang kiếm bạc đường hoàng

Áo vàng, đai trắng ngực mang thẻ bài

Trên đời có một không hai

Thông minh chính trực nào ai dám bì

Tiên phong phất ngọn hồng kì

Bảo dân hộ quốc quản gì công lao

Để cho tỏ mặt anh hào

Thánh cậu tài giỏi trí cao hơn người

Tỏ tường chính trực vàng mười

Gian nan thử trí dẹp loài hại dân

Đánh cho tan tác gian quân

Tàu chìm bè đắm xa gần đều thua

Dẹp an về tấu Đức Vua

Mông Nguyên đã tháo đã thua tan tành

Xa gần nức tiếng thơm danh

Thánh Cậu Cửa Suốt anh linh muôn đời

Giữ cho trọn kiếp Vua tôi

Xin được lấy thưởng quy hồi nơi xưa

Kiệu vàng đón rước tiễn đưa

Qua miền Kiếp Bạc vào chùa Côn Sơn

Lễ Phật, Phật độ bình an

Lễ Thánh, Thánh độ an khang hiền hòa

Thánh Ông giá ngự trên tòa

Đòi Cậu Cửa Suốt kíp qua nghe truyền

Cậu liền giục ngựa băng miền

Thoát thôi Cậu đã về miền Quảng Ninh

Hòn Gai sơn thủy hữu tình

Lệnh cậu trấn giữ an bình yên vui

Tiểu con điểm trống ba hồi

Xin Cậu giá ngự xuống nơi bản đền

Ban công, ban lộc, ban quyền

Trừ tà diệt quỷ khắp miền nước Nam

Độ cho ngoài Bắc trong Nam

Nhớ ngày khánh hội về hàng quỳ tâu

Chúng con thành kính cúi đầu

Dâng văn thỉnh Cậu cậu thời giáng lai

Cậu về giá ngự điện đài

Khuông phù Nam Việt đời đời vinh hoa