Xác minh quyền sở hữu trang web ( Google Search Console) qua Google tag manager

0
226
57 xac minh quyen so huu trang web

Nếu bạn có tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể xác minh quyền sở hữu trang web bằng mã đoạn mã bộ chứa Trình quản lý thẻ của Google .

Để xác minh quyền sở hữu bằng Trình quản lý thẻ của Google:

 • Chọn Trình quản lý thẻ của Google trong trang chi tiết xác minh cho trang web của bạn và làm theo các hướng dẫn được hiển thị.
 • Bạn phải có quyền truy cập của Quản trị viên vào tài khoản Trình quản lý thẻ của Google sở hữu vùng chứa trên trang.
 • Đặt <noscript>phần mã Trình quản lý thẻ ngay sau <body>thẻ mở của trang của bạn. Nếu bạn không, xác minh sẽ thất bại.
 • Bạn không thể chèn một lớp dữ liệu (hoặc bất cứ điều gì khác ngoài nhận xét HTML) giữa <body>thẻ và mã trình quản lý thẻ. Nếu bạn làm như vậy, xác minh sẽ thất bại.
 • Sử dụng mã chính xác như được cung cấp; không sửa đổi nó. Nếu bạn sửa đổi nó, xác minh sẽ thất bại.

Tác nhân người dùng thực hiện xác minh Trình quản lý thẻ của Google có mã thông báo tác nhân người dùng Google-Site-Verificationvà chuỗi tác nhân người dùng đầy đủMozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Lỗi tiềm ẩn:

Các lỗi xác minh sau có thể xảy ra với xác minh Trình quản lý thẻ của Google:

 • Không đủ quyền
  Bạn cần có quyền Quản trị viên trên tài khoản Trình quản lý thẻ của Google.
 • Thẻ sai
  Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng thẻ thích hợp được liên kết với tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào Search Console.
 • Không có bộ quản lý thẻ
  Bạn chưa tạo bất kỳ bộ chứa nào trong tài khoản Trình quản lý thẻ của mình.
 • Không tìm thấy thẻ / vị trí sai
  Hãy chắc chắn đặt thẻ trên trang và vị trí thích hợp, như được mô tả ở trên.
 • Các vấn đề xác minh phổ biến hơn được liệt kê dưới đây.

 

 

LEAVE A REPLY